گفتگوی ضبط شده اولین جلسه ناظرین و کاندیداها با هیات انتخابات دو روز بعد از شروع رای گیری