گزارشی کوتاه از جلسه پرسش و پاسخ هشتم آگوست هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا با گارنت جنس، نماینده محافظه کار مجلس فدرال کانادا