نامه سرگشاده به اعضاء کنگره درباره انگیزه ما برای کاندیداتوری