درخواست از هئیت مدیره محترم کنگره ایرانیان کانادا برای تشکیل کمیته مستقل برگزاری انتخابات