درخواست به تعویق انداختن انتخابات برای قانونمند کردن ساز و کار انتخابات