برگزاری جلسه نهم جولای با پشتیبانان کارزار کنگره ای برای همه