اعتراض مهدی شمس به حذف از کاندیداتوری

هییت مدیره کنگره ایرانیان
در جواب نامه ۸ آپریل چهار تن از کاندیداها نسبت به اعتراض آنها به حذف مهدی شمس از لیست کاندیدا ها، رئیس کنگره بیژن احمدی در سوشیال مدیا، صفحه باهمستان در تاریخ ۸ آپریل چنین بیان میکند:
 
“نکته سوم نامه شما نیز اشتباه است. هیات مدیره به هیچ عنوان کاندیدایی را حذف نکرده و اجازه چنین کاری را ندارد. همانطور که در ایمیل هم پاسخ دادیم ۱۲ *عضو کنگره* قصد خود برای شرکت در انتخابات را ارسال کردند. ۱۱ نفر روند کاندیداتوری را کامل کرده و مدارک خود را فرستادند. یک نفر با وجود چندین بار یاداوری و تغییر مهلت برای تشویق ایشان به تکمیل مدارک حاضر نشد این پروسه ساده را تکمیل کند و چند مدرک ساده را که تهیه آن کمتر از نیم ساعت از وی زمان میبرد تحویل نداد.هیات مدیره تنها میتواند افرادی را به عنوان نامزد انتخاباتی معرفی کند که روند قانونی کاندیداتوری را تکمیل کرده باشند.”
 
جای خوشنودی میباشد که رئیس کنگره بر عدم قانونی بودن حذف کاندیدا های انتخاباتی معترف میباشد. از آنجائیکه در اولین بیانیه اعلام نامزدهای انتخاباتی نام اینجانب وجود داشته و از طریق سایت کنگره و صفحات سوشیال مدیا انتشار یافته است، حذف نام از این لیست به معنای حذف اینجانب در انتخابات در اذهان عمومی تلقی میکند. بخصوص که اینجانب تنها کاندیدائی میباشم که نامم از این لیست حذف شده است.
 جای داشت که تا قبل از قطعی شدن کاندیدا ها اسامی آنها اعلام نمیگردید.
 
این حرکت هییت مدیره نه تنها در اذهان عمومی شک و شبهه هائی بوجود آورده به حیثیت اینجانب نیز لطماتی وارد کرده است. از این جهت الزامی میدانم که هییت مدیره در لیست نهائی نامزدهای انتخاباتی، به شرح دلایل کامل حذف و ذکر نام اینجانب از لیست پرداخته تا اولن باعث رفع شک و ابهامات در اذهان عمومی شده و هم اینکه در اسناد این نهاد باقی بماند.
 
در عین حال اینجانب حق پیگیری قانونی نسبت به ممانعت از شرکت اینجانب در انتخابات و خسارات وارده به حیثیت اینجانب را برای  خود محفوظ میدارم. اقدام سریع هییت مدیره را خواهان بوده و هر گونه تاخیر در آن را وارد کردن عمدی خسارات بیشتر به خود تلقی خواهم کرد.
 
در ضمن در جهت تشکر از کاندیداهای معترض به حذف اینجانب و در جریان گذاشتن آنها، این نامه به آنها نیز ارسال میگردد.
مهدی شمس – کاندیدای حذفی ۲۰۱۸