مکالمه تلفنی با یکی از اعضای کمیته انتخابات و ابراز نگرانی از عملکرد ضعیف آنها